Szekeres Sándor:

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS kislexikona...

 


   A kislexikonban három csoportba soroltuk a különböző kifejezéseket, amelyeket színek és betűtípusok segítségével lehet megkülönböztetni. Az első, a legnagyobb csoportban azok az elmélethez kapcsolódó kifejezések kerültek, amelyeknek az elmélet megváltoztatta az eddigi értelmezését illetve a téves kronológia által hozzárendelt évszámot. Megjelenése: megváltozott értelmezésű. A második csoportba azok kerültek, amelyek ismerete ajánlott az elmélet megértéséhez. Megjelenése: elmélethez kapcsolódó. A harmadik, a legkisebb csoportba pedig az elmélet által alkotott kifejezések kerültek. Megjelenése: elmélet által alkotott.

domini

(Elmélethez kapcsolódó kifejezés)

Az alábbi latin-magyar szószedet azt kívánja igazolni, hogy a magyar ÚR és a latin DOMINI szó jelentései és használata nagy hasonlóságot mutatnak. Így, amikor az állítottuk, hogy az "Anno Domini/Úr … éve" kifejezésben Jézus születésétől számolt évekre gondolhattak a kor írástudói, mindkét nyelvre elfogadható.

 

LatinMagyar
domini benignissimi gratiosissimi

kegyes uraim

domini canes

az Úr kutyái (a domonkosok címerében kutya van égő fáklyával a szájában. A domonkos rendet Szent Domonkos alapította. A rendtag neve alapítójuk után latinul: dominicanus. E szóból ered a játékos elnevezés: "Domini canes")

dominicanus

domonkosrendi

prédikátorok rendjéhez tartozó

dominicus

császári

Jézus Krisztust illető

úr-

uralkodói

úrhoz tartozó

úri

Dominicus

Döme

Domonkos

dominium

a fennhatóság alatt levő terület

a fennhatóság terjedelme

fennhatóság

tulajdonjog

uralkodói hatalom

uraság

úri hatalom valami felett

valami dolog feletti hatalom

dominium ducale Veneciarum

a velencei dózse uralma

dominium ii n

földesúri birtok

tulajdonjog

uradalom

vendégség

A.D. (Ancillae Domini)

Megfeszített Jézus Krisztus Szegény Szolgálói (dernbachi nővérek)

A.D. (anno Domini)

az Úr évében

A.D.I. (anno Dominicae incarnationis)

Jézus Krisztus megtestesülésének évében

A.D.R. (anno Dominicae resurrectionis)

Jézus Krisztus feltámadásának évében

AA.RR.CC.DD. (admodum reverendi clarissimi domini)

igen tisztelt híres urak

AD (Ancillae Domini)

az Úr szolgálói (Dernbachi Nővérek)

AD.N.S. (anno Domini Nostri Salvatoris)

a mi Megváltó Urunk évében

ang.nat.Dni (angaria nativitatis Domini)

az Úr születésének kántorböjtje

angelus Domini

az Úr angyala (a déli harangszóra végzett - jól ismert ima kezdete: Az angyali üdvözlet)

animus domini

tulajdonlási szándék

anno Domini

az Úr éve

anno domini …

az Úr … évében

anno Domini. ("a. D." vagy "A.D.")

Az Úr … évében (keltezési forma, pontok helyén az évszámmal)

Asc.Dni (ascensio Domini)

az Úr mennybemenetele

c.D. (coena Domini)

az Úr asztala

C.P.S. (Congregatio Presbyterorum a Sanctorum Stigmatibus Domini Nostri Jesu Christi)

bertoniánusok

stigmatinusok

C.R. (Congregatio a Resurrectione DominiNostri Jesu Christi)

Urunk Jézus Krisztus Feltámadásának Kongregációja (resurrectionisták, rezurrekcionisták)

CC.DD. (clarissimi Domini)

a leghíresebb Úrnak

a legtisztább Úrnak

Complures Domini Compossesso res

több társbirtokos

condominium ii n

közös birtok

közös gyarmat

coquus domini debet habere gulam

a szakács ismerje gazdája gyomrát (Martialis)

CP (Congregatio Passionis (Congregatio Clericorum Excalceatorum Sanctissimae Crucis et Passionis Domini Nostri Jesu Christi)

passzionisták

cum  dominis, fatuis, insanis ludere noli!

urakkal, ostobákkal, bolondokkal ne ülj le játszani

DD.NN. (Domini Nostri)

a mi Urunké

dies Dominica vasárnap

vasárnap

dies domin icus non est iuridicus

az Úr napján (vasárnap) nincs törvénykezés (régi gyakorlat)

Dnca (dominica)

az úré

Dni (domini)

az úré

dnica (dominica)

az úré

dnn. (domini)

az úré

dom (dominium)

dominium (a brit birodalom önkormányzattal rendelkező állama)

Dom. (dominicalis)

vasárnapi

Dom. (dominica)

vasárnap

Dom. (dominium)

tulajdonjog

uraság

vendégség

ecce ancilla Domini

íme, az Úr szolgálója vagyok (az Úrangyala című imádság születése. Mária fogadta e szavakkal az angyal közlését, hogy fia születik)

EE.DD. (Egregii Domini)

kiváló urak

EE.DD. (Eminentissimi/ Domini)

kiváló urak

et requiescet super eum spiritus Domini: spiritus sapientiae et intellectus spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis et replebit eum Spiritus timoris Domini

az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme

extra dominium

birtokon kívül

G.D.N. (genius domini nostri)

a mi lángelme urunk

I.D. (Jussu Domini)

az Úr parancsára

I.N.D. (In Nomine Domini)

az Úr nevében

I.N.D.NJ.C.Q.F.F.Q.SA. (in nomine Domininostri Jesu Christi quod felix)

az Úr, a mi Jészus Krisztusunk nevében, aki nemes gyümölcsöt kínál az Istenségeknek

I.P.D. (in pace Domini in praesentia Domini)

az Úr békéjében

az Úr jelenében

in coena Domini

az Úr asztalánál

In nomine Domini, amen

az Úr nevében, ámen

IN.D.E.D.N.J.C. (In nomine Dei et Domininostri Jesu Christi)

Isten és Urunk, Jézus Krisztus nevében

IN.D.N. (In nomine Domini nostri)

a mi Urunk nevében

IN.D.N.I.C.S.M. (In nomine Domini Nostri Iesu Christi Salvatoris mundi)

s mi Urunk, a világot Megváltó Jézus Krisztus nevében

IN.D.N.I. C.S.M.U. (In nomine Domini nostri Iesu Christi Salvatoris)

Megváltó Urunk, Jézus Krisztus nevében

IN.D.N.J.C. (In nomine Domini nostri Jesu Christi)

Urunk, Jézus Krisztus nevében

IN.D.N.J.CA. (In nomine Domini nostri Jesu Christi amen)

Urunk, Jézus Krisztus nevében, ámen

initium sapentiae timor Domini

az Úr félelme a bölcsesség kezdete

intra dominium

birtokon belül

JN.D.J. (In nomine Domini Jesu)

az Úr Jézus nevében

l.d. (littera dominicalis)

Vasárnapi Levél

lignum caducus in caput domini

az úr fejére esett fa

memoriale mortis Domini

az Úr halálának emléke

nemo nostrum sibi vivit et nemo sibi moritur. Sive enim vivimus, Domini sumus, sive morimur Domino morimur. Sive ergo vivimus, sive morimur, Domino sumus

senki közülünk nem él önmagának és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk

nemo potest digne dominis servare duobus

senki nem képes két urat szolgálni

nemo potest dominis pariter servire duobus

senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak

nemo potest duobus dominis servire: aut enim unum odio habebit, et alterum diliget: aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonae

senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is

nudus egressus sum de utero matris meae, et nudus revertar illuc. Dominus dedit, Dominus abstulit - sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum

így szólt Jób: Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből és ruhátlanul térek oda vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve

O.S.D. Ordo Sancti Dominici (Sorores Tertii Ordinis Regularis)

Szent Domonkos Rendje (domonkos apácák, harmadrendi domonkos nővérek)

oculus domini saginat equum

a gazda szeme hizlalja a lovat (Arisztotelész)

oratio dominica

az úr imája

OSD (Ordo Sancti Dominici)

domonkos apácák (harmadrendi domonkos nővérek)

passio dominica

Krisztus kínszenvedése

pax Domini sit semper vobiscum!

az Úr békéje legyen mindig veletek!

praesentatio Domini

Az Úr Jézus bemutatása (egyh)

úrfelmutatás (egyh)

PS.D.N. (pro salute Domini nostri)

Urunk üdvözletére

S.N.D.B. (sit nomen Domini benedictum)

az Úr neve legyen áldott

scholastici domini

tudományokkal foglalkozók

T.O.S.D. (Tertius Ordo Sancti Dominici)

Szent Domonkos Harmadrendje (domonkos harmadrendiek)

timor Domini princi pium sapientiae

a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme

torus domini

az úr fekhelye

TOSD (Tertius Ordo S. Dominici )

domonkos harmadrend

TOSD. (Tertius Ordo S. Dominici )

domonkos harmadrend

V.D.MJ E. (Verbum Dominimanet in aeternum)

az Úr igéje maradjon meg örökre

vox populi de civitate, vox de templo, vox Domini reddentis inimicis suis

lárma hallatszik a város felől, zúgás a templom felől. Az Úr szava hallatszik, aki megfizet ellenségeinek

VV.DD. (viri Domini)

az Úr hősei

Forrás:DictZone honlap latin-magyar szószedete (https://dictzone.com/latin-magyar-szotar/domini).

 


Utolsó módosítás időpontja: 2019.07.18.3001 -

247 évAD (Anno Domini)albigensekanakronizmusAnonymusapokrif iratokaranyszámArménia (Örményország)arszakida időszámításArszakidákAttila halálának éveAugustus császáravarokAz 525-ös év konzuljai (Probusok)Badiny Jós FerencBC (before Christ)betlehemi csillagbizánci világérabogumilokCaesar, Juliuscensuscomputusconsuldecemviridictatordiocletiánus éraDionysius Exiguusdominiegyházszakadásegyiptomi naptárepaktaeponim évjegyzéséraetióp időszámításévévkezdetévkezdő napévszámításFlaviusFomenko, Anatolij TyimofejevicsFomenko elméleteGergely-naptárgestaGesta Hungarorum (Anonymus)Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kézai)háromkirályokHérodotoszhét (naptári)hidzsraholdfázisholdfogyatkozásholdtöltehó, hónaphónapok neveihonfoglaláshunokhúsvéthúsvéthétfőhúsvéti vitahúsvétszámításhúsvétvasárnapidőszámításidusIllig, HeribertimperatorInce pápa, III.indikcióInter Gravissimasiszlám időszámításJakab ősevangéliumaJézusJézus-Mani párhuzamokjulián naptárkalendaekalendáriumKálti MárkkatharokKépes Krónikakettős honfoglalásKézai SimonKirály csillagakitalált középkorkopt időszámításkronológiakronológiai évjelzésekkronológiai sarokpontLászló GyulaLukács evangéliumamágusokmanicheizmusManiMárk evangélistaMáté evangéliumamesszaliánusokmezopotámiai (babiloni) naptármonumentum ancyranumnagypénteknapnapéjegyenlőségnapjelölésnapkeleti bölcseknaptárnaptárreformok (történelmi)népszámlálásniceai zsinatnonaenulladik évNyesztor-krónikaörmény időszámításpánik időszakapártusokpaulikiánusokPéter evangéliumapontifexprecesszióQuiriniusRegulusRóma alapításának érájarómai naptársötét középkorszeleukida időszámításszkítákSzoszigenészTeres ÁgostonÚrÚR időszámítása előtt (ÚR/BD)ÚR időszámítása szerint (ÚR/AD)Úr napjaVerancsics AntalvilágérákVízkeresztzsidó világéra

58 69 5 0

 

 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

10070/773 | 10

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.