Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elmélete

 
 
  Következő írás 📜

TÉVIDŐS TÉMA: ELMÉLET KAPCSOLODÓK

Az elmélet változása és tematikája


Az elmélet anyaga a 2008-as létrejötte óta számos új résszel gyarapodott, és jelenleg is folyamatosan fejlődik. Az új információk által több megállapítást kellett újrafogalmazni, illetve újraértelmezni.

A kezdetek óta több jelentéktelennek tűnő információmorzsa nőtte ki magát komplett részként, illetve fejezetként. Az új fejezetek miatt pedig magától értetődően már sokadszor kellett az egész elmélet aktuális felépítését újratervezni.

A jelenlegi állapot szerint öt nagyobb, tematikus fejezetre lett bontva. Ami egyedi benne, hogy nem fontos sorszám alapján követni a fejezeteket. Bizonyos szabadságot ad a tematikus bontásuk.


A megismerés folyamatát három lépcsőfokra bontottuk, amit ajánlatos követni. Az első elsajátítandó fejezet természetesen az I. Eltévesztett időszámítás című rész. Ez minden további fejezet megértéséhez nélkülözhetetlen.

A II. - III. - IV. fejezet esetében már nincs ilyen szigorú megkötés, bármelyiket kihagyható, vagy éppen előre vehető. Ha mégis szükség lesz valamilyen információra valamelyik fejezetből, rendszerint utalást kapunk rá.

A V. fejezethez már szükség van bizonyos fejezetek ismeretére. Kiváltképp a II. Misztikumok és feloldások és az IV. Elemzések és összefüggések című fejezetekre.


Az elmélet összevont, aktuális tartalomjegyzéke

 

I. AZ ELTÉVESZTETT IDŐSZÁMÍTÁS

 

Kivonat: Az elmélet bizonyítani kívánja, hogy a mai időszámításunk az arszakida időszámítás, amelyet egy jóhiszemű félreértés miatt vezetett be a nyugat-római kereszténység, körülbelül az 1100-as évek végén. A félreértés oka az 1100-as éveket jegyző időszámítás nevében szereplő Úr (Domini) kifejezés, ami miatt Úr Jézus születésétől számolt időszámításnak gondolták az egykori pártus birodalom éráját. Az időszámításunk valójában I. Arszak uralomra kerülésétől számítódik. Következménye egy tévesen összeállított kronológia és jónéhány történelmi rejtély, mivel a félreértés miatt az indulási évhez Augustus császár kora került. A művelettel a római kor és a hozzá kapcsolódó valamennyi ókori esemény 247 évet hátrébb tolódott, törvényszerűen létrehozva benne a sötét középkort. Bizonyítja, hogy az időszámítás bevezetése után az eredeti, pártus érában írt évszámokat átszámolták, majd átnevezték a XIII. századtól használt alakra. Az elmélet előzménye két, korábbi kutatási szinten álló kiadvány, a 2009-ben megjelent „Eltévedt időszámítás” és a 2021-ben kiadott „Eltévedt időszámítás és a betlehemi csillag”. Az eredeti szándék az „eltévesztett” jelző volt, amely pontosan azt adja vissza, hogy mi történt az időszámításunkkal.

 

BEVEZETÉS

 

A) IDŐSZÁMÍTÁSUNK KÉRDŐJELEI

1. A naptárreform problémája

2. Március 21 vagy március 25?

3. A sötét középkor problémája

4. Összefoglaló megállapítások

 

B) A VALÓDI IDŐSZÁMÍTÁSUNK

1. A megoldás keresése

2. A krónikák titkai

a) A középkori krónikák és szövegezésük

b) A Kézai-krónika évszámai

c) A Képes Krónika évszámai

d) Kapcsolat a krónikák évszámai között

e) A Képes Krónika zavaros évszámai

f) Ellenpróbák: Anonymus és a Tárih-i Üngürüsz

3. Az eltévesztés okai

a) Az időszámítás neve

b) Az összetévesztés jele

4. Az időszámítás elterjedése

5. Összefoglaló megállapítások

6. Mi történt és hogyan tovább?

 

FORRÁSJEGYZÉK

Irodalmi források

Számítástechnikai programok

 

ÖSSZEVONT TARTALOMJEGYZÉK


 

II. MISZTIKUMOK ÉS FELOLDÁSOK

 

Kivonat: Az elmélet számos misztifikált történelmi rejtély megoldását találta meg a helyretett kronológiában. A sötét középkor keletkezésének logikus magyarázatával kezdünk. Igazolni kívánjuk a helyretett időskálát különböző csillagászati események segítségével. Folytatva a világ teremtésétől számolt időszámítások és a konzuli évek kapcsolatával. Itt kerül sor a betlehemi csillagnak nevezett jelenségkört vizsgálatára. Megkeressük Augustus császár népszámlálásának évét 247 évvel később, és bemutatjuk új évszámnál talált két csillagászati jelenséget. Az evangéliumokban lejegyzett Király csillagát és a Betlehemi csillagnak nevezett jelenséget. Elemezzük és válasz próbálunk adni a misztikumok közé sorolható születésnap lehetséges dátumaira és felmerülő kérdéseire. Majd a különböző érák, az etióp, a kopt, az örmény, és az iszlám időszámítások kezdetének helyretételére kerül sor. Valamint új szemléletet adunk a kettős honfoglalásnak és a hun és avar korszak kapcsolatára. Utoljára az alexandriai könyvtár pusztulásának ellentmondásait vesszük górcső alá.

 

ELŐZŐ RÉSZ MEGÁLLAPÍTÁSAI

 

MISZTIKUMOK ÉS FELOLDÁSOK

1. A sötét középkor keletkezése

2. A helyretett időskála csillagászati eseményei

3. A világérák és a konzuli évek

4. A betlehemi csillag jelenségköre

a) A népszámlálás éve

b) A betlehemi csillag a forrásokban

c) A népszámlálás valódi éve

d) A király csillaga

e) A betlehemi csillag

f) A születésnap és a betlehemi csillag

g) Az együttállások gyakoriságáról

h) Kérdések és válaszok

5. A keresztrefeszítés éve

6. Az etióp időszámítás

7. A koptok időszámítása

8. Az iszlám időszámítás

9. Az örmény időszámítás

10. A kettős honfoglalás

11. Az alexandriai könyvtár pusztulása

12. Előzetes kronológiai támpontok

 

FORRÁSJEGYZÉK

Irodalmi források

Számítástechnikai programok

 

ÖSSZEVONT TARTALOMJEGYZÉK


 

III. A HISTÓRIAI FOGYATKOZÁSOK ÉS A DELTA-T SZEREPE

 

Kivonat: Ebben a fejezetben a történelemben leírt csillagászati jelenségeket kutatjuk. A kutatás számos csillagászati eseményt társított történelmi eseménnyel, 247 évvel később, igazolva vele több történelmi dátumot. Ugyanakkor rámutat az ismert szakmai körök kutatásainak problémájára. A téves kronológia miatt csak extrém deltaT értékek segítségével tudták csak társítani a históriai megfigyeléseket a csillagászati eseményekkel, így is csak megközelítőleg a feléhez találtak megfelelőt. Oka, hogy a csillagászati események meglehetősek ritkák, főleg ha adott helyhez és időponthoz kapcsolódnak. A közelmúltban és a jelenben mért, valós deltaT értékek pedig nem igazolják ezeket az extrém értékeket. Az elmélet a helyes kronológiában nulla közeli értékkel jelentősen több eseménytársítást talált. Grafikonok és ábrák segítségével mutatjuk be a téves és a helyes idejű megfigyeléseket, és a deltaT alakulását.

 

ELŐZŐ RÉSZEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

 

A HISTÓRIAI FOGYATKOZÁSOK ÉS A DELTA-T SZEREPE

1. Bevezető

2. A fogyatkozásokról

a) Nap- és a holdfogyatkozások típusai

b) A fogyatkozások folyamata

c) A szároszról

d) Mi is az a deltaT?

3. A szakmai ismertető konzekvenciái

4. A deltaT kutatása és jelenlegi értékei

5. A deltaT hatása a fogyatkozásokra

6. A deltaT és 247 üres év

7. Históriai fogyatkozások és megfigyeléseik

a) A tárgyalt fogyatkozások táblázata

b) A történelmi forrásokról

c) A helyes és a téves évek deltaT értékeinek összehasonlítása

d) Helyes idejű megfigyelések és fogyatkozásaik

e) Téves idejű megfigyelések és fogyatkozásaik

f) Kihagyott fogyatkozások

8. Gondolatok

 

FORRÁSJEGYZÉK

Irodalmi források

Számítástechnikai programok

 

ÖSSZEVONT TARTALOMJEGYZÉK


 

IV. ELEMZÉSEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK

 

Kivonat: A fejezet a válaszra váró fontosabb kérdéseket, problémákat, összefüggéseket elemzi és próbál rendet tenni a 247 évet hátracsúszott időszak okozta anomáliákban. A hátracsúszott 247 év helyének behatárolásával kezdünk a sötét középkor elemzésével. Magyarázatot keresünk a szökőévek néggyel osztható évszámhoz kerülésének. Kérdésfelvetésként tárgyaljuk a szénizotópos kormeghatározás problémáit a téves kronológiában. Elemezzük és bizonyítjuk a Dionysius-i húsvéttábla utólagos módosítását és megpróbáljuk behatárolni annak időpontját. Hipotetikus választ adunk a Diocletianus éra rejtélyére. Elemezzük a társelméletek kapcsolódásait az Eltévedt időszámításhoz. Választ adunk több 247-el kapcsolatos kérdésre, és a helyretett kronológiának adunk egy vizuális keretet.

 

ELŐZŐ RÉSZEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

 

ELEMZÉSEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK

1. A kronológia sötét középkora

a) Sötét középkor és az üres, történelem nélküli évek határai

b) Üres évek statisztikai anomáliái

c) Az üres évek tartalma

d) Az üres évek kronológiája

e) Következtetések a sötét középkorról

2. A szökőévek illeszkedéséről

3. A szénizotópos kormeghatározás problémái

4. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

a) Álláspontok, amit ma ismerünk

b) Elsőkörös megoldáskeresés

c) Elemzés és újratervezés

d) Az 532-es ciklus

e) Az első Krisztus utáni évszám hitelessége

f) Ifjabb Probus konzuli éve

g) A nulla anakronizmusa

h) Átszerkesztés: tizedik vagy tizenharmadik?

i) A Cirill-tábláról

j) Gondolatok és kérdések

5. A Diocletianus éra rejtélye

6. A társelméletek kapcsolódásai

7. A 247 kérdései és válaszai

8. A helyretett kronológia

 

FORRÁSJEGYZÉK

Irodalmi források

Számítástechnikai programok

 

ÖSSZEVONT TARTALOMJEGYZÉK


 

V. A FELISMERÉS KORA

 

Kivonatok: I. Az első bizonyítási vonal abból indul ki, hogy a pártus időszámítás nevében szereplő Úr (Domini) szó és Jézus megszólításának Úr (Domini) szava azonos tőről fakad. Az Úr szó párhuzama és egyéb életrajzi adatok alapján feltételezi, hogy Jézus anyai ágon előkelő, pártus származású volt. Jézus vitathatatlan tekintélye ebből a tényből ered. Feltételezi, és igazolni szándékozik az evangéliumi írásokon keresztül, hogy Pilátus és környezete menteni próbálta Jézust, ráadásul sikerrel. A keresztrefeszítést túlélő Jézus visszatér a pártusok, azaz Úr országába, ahonnan később Hitetlen Tamást elküldi Indiába.

II. A második bizonyítási vonal bemutatja azokat az életrajzi párhuzamokat, amelyek Jézus és a körülbelül kétszáz évvel később élt pártus származású próféta, Mani életét furcsa mód összekötik. Ismerteti a nemrég előkerült Próféta pecsétjét és a pecsét feliratának saját olvasatát.

III. A harmadik bizonyítási vonalon beazonosítja a mai időszámításunk hivatalos bevezetésének valós idejét és a címben szereplő felismerés korát, valamint leírja magának a felismerésnek a következményeit. A felismerésen azt az impulzust érti az elmélet, ami kiváltotta a korabeli keresztény hatalom új időszámítás bevezetése utáni pánikszerű intézkedéseit.

 

ÁTVEZETŐ GONDOLATOK

 

A FELISMERÉSEK MARGÓJÁRA

 

I. AZ ÚR MEGNEVEZÉS PÁRHUZAMA

1. A rebellis gondolat

2. Kik voltak a napkeleti bölcsek?

3. Az emberiség lassan felnő...

4. Hitetlen Tamás és valódi kora

5. Összefoglaló megállapítások

 

II. A VALLÁSALAPÍTÓK PÁRHUZAMAI

1. Mani és a manicheizmus

2. Az életrajzi adatok párhuzamai

3. A próféta pecsétjének felirata

4. A próféta pecsétjének saját olvasata

5. Összefoglaló megállapítások

 

III. A FELISMERÉS KORA

1. A pánik kezdete és következményei

2. A pánik ideje és a krónikák évjegyzése

3. A torinói lepel kora

4. Összefoglaló megállapítások

 

BEFEJEZŐ GONDOLATOK

 

FORRÁSJEGYZÉK

Irodalmi források

Számítástechnikai programok

 

ÖSSZEVONT TARTALOMJEGYZÉK


 

Szekeres Sándor (2023.09.12.)

 

  Következő írás 📜
 

HOZZÁSZÓLÁSOK


SZIKI   2023.12.21. 13:05 

na Hunok tovabbra es Jezusok + Anunakik + a ''kinai'' Ming dinasztia = Szkita/Hun stb + Nagy Lajos s Maria az Anjouk/Ange(l)-Win(g)ek = Ming/Wing dinasztia + Dinasztia/Hisztory = Szkitia/Duna/Iszter/Don/Tanais/Dnyeszter/Danasztri stb stb

-

https://www.y outube.com/watch?v=yQJ0tZV6rdc&t=99s 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

9936/639 | 11

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.