Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS forrásanyagai...

 
<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

Ponori Thewrewk AurélTéma : Időszámítások és naptárak
 

Napfogyatkozások és a történelem


Napfogyatkozások és a történelem

"...a chronológiának, a historia eme
csontvázának megszerkesztése
 nem egyedül magának a történelemnek,
hanem jó részben a csillagászatnak
 volt és marad is munkája."
Lakits Ferenc

Nincs még egy olyan csillagászati jelenség, amely akkora lélektani hatást gyakorolna az emberekre, mint a teljes vagy csaknem teljes napfogyatkozás. Ilyen szempontból még az üstökösök sem versenyezhetnek vele. A fényes üstökösnek vagy a hullócsillag-rajnak a látványa lehet ijesztő, de a mindenki által az élet forrásának, fenntartójának tartott Napnak az elfogyása, eltűnése, vélt elvesztése leküzdhetetlen rettegést, pánikot keltett abban a korban, amidőn az átélők ennek még sem idejét, sem okát, sem a természetét nem ismerték. A Távol-Kelet egykori lakói óriási sárkányt képzeltek az égre, amely felfalja a Napot. Az Újvilág indiánjai úgy vélték, egerek rágják a fogyatkozó égitesteket. A világ minden részén szokás volt a nap- és holdfogyatkozások idején nagy lármával és hangos zenéléssel elűzni a fontos égitesteket környékező, képzeletbeli gonosz lényeket, szellemeket. Még a rómaiak is lármázással kísérték a fogyatkozásokat. A keresztények ilyenkor megkondították a harangokat ördögűzés céljából. A középkori Európában általános volt ilyenkor az égi mérgezéstől való félelem, ezért befedték a kutakat, és a pincékbe rejtőztek. Ilyesmi még a múlt században is előfordult. A régi keleti népek körében általános volt az a vélekedés, hogy a Nap azért sötétedik el, mert megáll az égen. Csak Mezopotámia egzakt tudományokat művelő papjai, Európában pedig az ókori görögök ismerték fel a fogyatkozások okait, és ezen hatások földiekre nézve következmények nélküli természetét. A köznép rettegése azonban még hosszú időn át megmaradt. Amidőn egy görög katona vonakodott az általa baljóslatú jelnek vélt napfogyatkozás idején hajóba szállni, Periklész (i. e. 5. sz.) köpenyével eltakarta előle a Napot, és azt kérdezte tőle, hogy ettől megrémült-e. A tagadó válaszra a nagy államférfi-hadvezér, mint gyakorlott ismeretterjesztő, megmagyarázta a különben bizonyára derék és bátor, de megriadt harcosának, hogy a sötétséget okozó égi jelenség teljesen hasonló a köpenyével előidézetthez, csak ott az árnyékvető – a Hold – jóval nagyobb.

  De nem minden, a napfogyatkozással összefüggő harcászati esemény előtt akadt ilyen megnyugtató beszédű hadvezér. Nem egy példát ismerünk arra, hogy a napfogyatkozás okozta megrettenés miatt a katonák a csatában szétfutottak, és vagy békét kötöttek, vagy a kevésbé megriadt ellenféllel szemben elvesztették a csatát. Fogunk látni ezekre néhány példát.

  Tény, hogy régebbi korokban nagy, megrázó hatású volt egy-egy napfogyatkozás. A nagyobb sötétséget okozó fogyatkozásokat a mély lélektani hatás alá került krónikások az egészen más eseményeket rögzítő írásaikba is bejegyezték – a mai történelemtudósok és kronológusok nagy örömére. A jelenségek idejét – és gyakran a helyét is – ugyanis vissza lehet számolni, és rögzíteni lehet. Csupán a holdmozgások egyenleteinek ismerete és pontos megoldása szükséges hozzá. Néhány körülményt azonban még figyelembe kell venni, például a Föld tengelyforgási idejének csak részben szabályos változását. Ennek meghatározása azonban a távolabbi múltra nézve egyáltalán nem könnyű. De éppen e régi, feljegyzett napfogyatkozások segítették a csillagászokat abban, hogy e lassú változásokat, azok mértékét is figyelembe vegyék. Nézzünk erre egy példát Mezopotámiából az Új-Babilónia bukása utáni időkből.

  Az egykori Szippar földjéből került elő egy ékiratos agyagtábla, amelyen az olvasható, hogy – a mi naptárrendszerünkben kifejezve – i. e. 322. szeptember 26-án, 4 us-sal, vagyis 16 perccel napnyugta előtt napfogyatkozás kezdődött. Ha a Hold mozgásaira vonatkozó mai értékekkel számolnánk ki e napfogyatkozás szippari láthatóságának kezdetét, 3 óra 40 perccel korábbi időpontot kapnánk. Az egyenleteket tehát úgy kellett módosítani, hogy a velük kiszámolt fogyatkozás kezdete megfeleljen az agyagtáblán feljegyzett időnek. Hála az ilyen és hasonló régi adatoknak, a csillagászati kronológia ma már kielégítő pontossággal tudja meghatározni a régi történelmi korok fogyatkozásainak térbeli és időbeli lefolyását.

  Az ókori görög történelemből ismert ún. korinthoszi háborút (i. e. 395–387) a spártaiak vívták a thébai, argoszi, korinthoszi és athéni szövetséges hadak ellen. Egyik csatájukat a kis-ázsiai perzsa hadszíntérről visszahívott spártai király, Ageszilaosz nyerte meg Koroneia mellett, 394. augusztus 14-én. A történelem a napra pontos dátumot, Ageszilaosz pedig a győzelmét köszönheti egy gyűrűs, közel 90 (88,64)%-os napfogyatkozásnak, amely (délelőtt, a már magasan álló Nap legnagyobb részének elsötétedésével) erősebben félemlítette meg a szövetségesek harcosait, mint a spártaiakat, akik aztán győzni tudtak azok felett (1. ábra).
 

1. ábra. Az i.e. 394. augusztus 14-ei gyűrűs 
napfogyatkozás centralitási görbéje. 1. Spárta,
2. Athén, 3. Argosz, 4. Korinthosz, 5. Theba, 
6. Koroneia
2. ábra. A 891. augusztus 8-ai gyűrűs
napfogyatkozás centralitási görbéje

  Sokan ismerik a honfoglalás kezdetének, vagyis Árpád és főserege Kárpát-medencébe való behatolásának idejét, és hogy ennek ismeretére egy napfogyatkozás vezette a történészeket. Az akkori bizánci (konstantinápolyi) császár, VI., vagy Bölcs Leó egyik krónikása ugyanis feljegyezte, hogy Bizáncban, délidőben „a nappal éjjelre változott”. A további leírásban szereplő bolgár háború eseményeiből és más történések egymásutánjából kikövetkeztethető volt, hogy a bizánci sötétség után négy évvel jött a magyarok zöme a Kárpát-medencébe. Eléggé megkésve, csak 1880 táján kezdtek foglalkozni a millenniumi ünnepségek szervezésével, de a honfoglalás évszáma akkor még nem volt ismeretes. Lakits Ferenc magyar csillagász hosszú évekig számolgatott, míg 1890-ben közzé tette (3), hogy a szóba kerülhető időszakban Bizáncból látható napfogyatkozások közül egyedül a 891. augusztus 8-ai felel meg a krónika leírásának (2. ábra). Eltelt még egy-két év, mire a t. Ház elé került a történelmi évszám, és az 1892/II. törvénycikk kimondta, hogy a millenniumi ünnepségeket 1895-ben kell megtartani. De már az előzetes tervezési és költségvetési tárgyalásokon nyilvánvalóvá vált, hogy az addig hátralevő három év nem lesz elegendő a tervezett nagyszabású, országos kiállításra való méltó felkészüléshez. Ezért az országgyűlés utólag egy évvel elhalasztotta az 1000. évforduló megünneplését (4).

  Mi magyarok tehát igen fontos dátumokat, Európában való megtelepedésünk évszámát köszönhetjük egy csillagászati esemény egykori feljegyzésének és értelmezésének. De a történelemtudomány olykor egy-egy sok évszázados korszak eseménysorát is rögzíteni tudja egyetlen visszaszámolt napfogyatkozás időpontja segítségével. Szolgáljon erre egy példa ismét az ókori kelet világából (1), (5).

  Asszíria főtisztviselői, a limmuk egy-egy év tartamára foglalták el hivatalukat (akárcsak a római consulok). Több limmu-lista maradt ránk. Az egyiken csaknem száz hivatalnok neve olvasható, akik tehát évenként követték egymást. Az egyik név, Puransagale mellett olvasható egy bejegyzés: „Simannu (Sziván) hónapban napfogyatkozás volt.” Ennek az adatnak így önmagában még nem volt értéke, de jelentősége megnőtt, amint egy másik táblán ez a limmu mint egy bizonyos Mannukiasurli 54. elődje szerepelt. Erről viszont már ismeretes volt, hogy Új-Asszíria egyik legkiemelkedőbb uralkodójának, II. Szárgonnak (Sarrukín) 13. uralkodási évében töltötte be hivatalát. A 17 évig uralkodó II. Szárgon kora csak egy-két évtizedes bizonytalansággal volt ismeretes. A listában szereplő napfogyatkozás viszont 42 évvel az uralkodó trónra lépése előtt történt. Nyilvánvaló, hogy az első lista csaknem egy évszázadot felölelő időtartama alatt több napfogyatkozás látszott Asszíriából, de hogy csak egyet jegyeztek fel, azt jelentheti, az nagy fénycsökkenést okozó, tehát teljes vagy csaknem teljes lehetett. Értékes útbaigazítást adott a hónapnév megemlítése is. A csillagászati-kronológiai számítások szerint csak az a napfogyatkozás jöhet számításba, amelyik -762. (i. e. 763) június 15-én volt onnan észlelhető (3. ábra). II. Szárgon tehát i. e. 721-ben lépett trónra. Minthogy azonban a feljegyzések alapján ismert volt az előtte több száz és utána mintegy száz éven át trónon levő elődeinek, ill. utódainak uralkodási időtartama években, ez az egyetlen napfogyatkozás nagyon fontos évsort juttatott az ókor történészeinek birtokába. Ma már minden új-asszír király uralkodásának első és utolsó éve ismeretes a mi naptári, évszámítási rendszerünkben – hála a csillagászati kronológiának.

  Az európai művelődéstörténet szempontjából még ennél is hosszabb és fontosabb korszak éveit rögzítette egy másik ókori napfogyatkozás (1), (2).
 

3. ábra. Az i. e. 763. június 15-ei napfogyat-
kozás teljességi sávjának közel-keleti szakasza
4. ábra. Az i. e. 585. május 28-ai fogyatkozás 
teljességi sávja Kis-Ázsiában

  A „történetírás atyja” melléknévvel megtisztelt Hérodotosz (i. e. 5. sz.) írt egy háborúról, amely Küaxarész méd és Alüattész lüd király hadai között dúlt Kis-Ázsiában. A döntő összecsapásra a Halüsz folyó mellett került sor. A küzdelem során azonban „a nappal éjjé változott”, vagyis teljes napfogyatkozás állt be. A harcosok mindkét részről szétfutottak, és a háborúskodásnak békekötés vetett véget. De mikor? A történészek csak sokévnyi bizonytalansággal tudtak válaszolni erre, bár Hérodotosz pontosan megadta a csata idejét: a 48. olimpiai játékok 4. éve. A görögség általában ezt az ún. olimpiád-érát használta az évek megjelölésére. A történészek azonban nem tudták elhelyezni az ilyen érában megadott éveket a mi évszámításunk rendszerében: nem volt ismeretes ugyanis az 1. olimpia 1. éve – egészen a múlt század közepéig. Ekkor a csillagászati számításokból meghatározható volt a Hérodotosz által említett fogyatkozás egyetlen lehetséges időpontja: –584. (i. e. 585.) május 28-a (4. ábra). Kiadódott tehát a kiinduló év, az első olimpiai játékok 1. éve i. e. 776-ra. És ebből egyértelműen átszámíthatóvá lett minden olyan ókori évszám, amelyet sok évszázadon át az olimpiád-érában adtak meg. Látható tehát, milyen felbecsülhetetlen értékű ez az átszámítási kulcs, amelyhez ismét a csillagászat juttatta a klasszikus múlt történelmének tudományát.

  Ez a legutóbb említett napfogyatkozás másról is nevezetes (2). A nagy görög természettudós, Thálész i. e. 585 elején előre jelezte milétoszi polgártársainak, hogy nemsokára nagy napfogyatkozásban lesz részük. Amint ez május végén beállt, lelkesen ünnepelték a tudóst, akit később épp e sikeres prognózisa miatt tettek meg a hét görög bölcs egyikének.

  Abban az időben a görögség még nem ismerte a fogyatkozások kiszámításának módjait. Tudomásunk van viszont arról, hogy a babiloni csillagász-papok az i. e. 8. századtól már sikerrel kísérelték meg a jövőbeli holdfogyatkozások idejének meghatározását. Nagyon is elképzelhető, hogy a fogyatkozási ciklus (18 év 11 nap) ismeretében nemcsak a hold-, hanem a napfogyatkozások előjelzését is megkísérelték. Bizonyos, hogy nem mindig sikerrel, de egy-egy fogyatkozásnál mégis eredményesen alkalmazhatták ezt az eljárást, amelyről Thálész, minthogy járt az akkori kultúrnépek hazájában, tudomást szerezhetett.

  Ennek megerősítésére felhozható egy másik helyről származó adat – a Bibliából (6), (9, pp. 190–195). Ezékiel próféta a zsidó nép fogságba hurcolt csoportjával valószínűleg már i. e. 597-től, de legkésőbb 587-től Babilóniában élt. Ottani egyik jövendölésében, amelyet feljegyzése (Ez 32,1) szerint a „tizenkettedik évben, a tizenkettedik hónap elsején” tett, sötétséggel fenyegette meg az egyiptomi fáraót (12):

  „... befedem az eget és elsötétítem csillagait... Minden égitestet elsötétítek miattad... országodat sötétbe borítom!” (Ez 32,7.8)

  Ezékiel a fogságra hurcolás évét, i. e. 597-et vette időszámítása első évének, tehát a „12. év” i. e. 585-öt jelent, a 12. hónap február, vagy – szökőhónapos évben – március volt. Jövendölését tehát i. e. 585 február-márciusban tette. És 2-3 hónappal ez után történt az a napfogyatkozás, amely nemcsak Kis-Ázsiában, de Mezopotámiában és Egyiptomban is jelentős sötétséget okozott. Nyilvánvaló, hogy Ezékiel nem tudhatott kiszámolni fogyatkozásokat, de pap lévén, kapcsolatot kereshetett – és találhatott – babiloni kollégáival, és tőlük még könnyebben tudhatott meg valamit az általuk kiszámolt csillagászati eseményről, mint a világi görög Thálész. Érdeme tehát nem kisebb, mint a görög tudósé (bár senki nem emlegeti ezért a jövendöléséért bölcsként a prófétát).

  A Bibliában különben több helyen is található valamilyen sötétség említése, sőt leírása. Nagyon is kézenfekvő, hogy ezek egy részét napfogyatkozással hozzuk összefüggésbe. Ilyen például a zsidók Egyiptomból való kivándorlása, az exodus előtti csapások közül a kilencedik, az „egyiptomi sötétség”. A Biblia leírása szerint (11):

  „22. És kinyújtá Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű sötétség egész Egyiptom földén három napig.
  23. Nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből három napig...”
(2Móz 10,22-23)

  Első ízben a múlt század végén Mahler Ede magyar csillagász és egyiptológus gondolt napfogyatkozásra a sötétséggel kapcsolatban (7). Feltételezte, hogy a szövegben eltolódott az elválasztás helye, és a „három napig” időhatározó már a 23. vershez tartozik. A sötétség tehát tarthatott rövid ideig, az emberek úgy megrémültek, hogy „három napig” – vagyis hosszabb ideig – nem mertek eljönni a házaikból (és azért nem látták egymást). Mahler idejében azonban még sem az ókori történeti, sem a csillagászati kronológiai adatok nem voltak helyesek, így a Mahler által kiszámolt, i. e. 1335. március 13-ai napfogyatkozás több okból sem lehetett az „egyiptomi sötétség” okozója. A legújabb holdmozgás-adatokból és történelmi meggondolásokból a -1261. (i. e. 1262.) április 12-ei – részleges – napfogyatkozás felel meg leginkább a követelményeknek (9, pp. 157–170) (5. ábra).

5. ábra. Az i. e. 1262. április 14-ei és az i.e. 1223. március 5-ei
napfogyatkozások teljességi sávjainak közel-keleti szakaszai

  A Bibliát tovább olvasva még egy olyan leírást találunk a zsidó nép őstörténetében, amely mögött napfogyatkozást sejthetünk (9, pp. 171–177). Ez az exodust követő 40(?) éves vándorlás utáni palesztinai honfoglalás első eseményei között szerepel. Az akkori nép- és hadvezér, Józsué serege öt amoreus király hada ellen folytatott elkeseredett harcot a Gibeon (Gabaon) melletti csatában. Józsué nyilván joggal tartott attól, hogy ha a harc az éjszakába nyúlik, az ellenség a sötétség leple alatt erősítést kaphat, ezért mindenáron még aznap ki akarta csikarni a győzelmet. De az alkony közeledett, és a hadvezér könyörgött istenéhez, hogy állítsa meg a Napot (11).

  „És megálla a nap, és vesztegle a hold is, a míg bosszút álla a nép az ő ellenségein... És megálla a nap az égnek közepén és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig.”
(Józs 10,13)

  Már tudjuk, hogy a Nap – és a Hold – elsötétedésének okául a régiek azt emlegették, hogy ezek az égitestek „megálltak” az égen. (Tanulságos példával szolgál erre egy 1595-ben Erdélyben észlelt részleges napfogyatkozás, amelyről E. A. Bielz által idézett (8) Nösser Simon brassói krónikája így számolt be: „Ez év októberében a Nap elsötétedett és másfél órára megállott.” Az 1595. október 3-ai fogyatkozást Brassóban valóban mintegy másfél óráig lehetett észlelni.)

  Térjünk vissza Józsué napjához. Elképzelhető, hogy a küzdelem hevében az időérzéküket vesztett harcosok – hadvezérükkel együtt – egy elkezdődött napfogyatkozás okozta fénycsökkenés már az alkonyi sötétség kezdetének érzetét keltette fel bennük, és miután a fogyatkozás lezajlott, a visszatért, megszokott napfényes időszakot meghosszabbított napnak tartották. Kérdés tehát, hogy az exodust megelőző, feltételezett napfogyatkozás után nagyjából 40 évvel volt-e látható Gibeonban napnyugta előtti időben beállt, nagyobb sötétedést okozó hasonló jelenség.

  Az akkoriban ott észlelhető napfogyatkozások közül a –1222. (i. e. 1223) március 5-ei hozható gyanúba, amely közel 90%-os lévén, nagyfokú sötétedést okozott a kora délutáni órákban (9, pp. 171–177). Ez 39 évvel történt a kilencedik csapás, a sötétség (fogyatkozás?) után, jó összhangban a Biblia által a vándorlás tartamára megadott 40 évvel (5. ábra).

  A jelenkori történészek úgy tartják, hogy a zsidó nép palesztinai honfoglalása nem köthető egyetlen eseményhez. Nincs kizárva azonban, hogy a talált napfogyatkozások kapcsolatba hozhatók a bibliai leírásokkal, történetivé erősítve a legendákat.

  A Bibliánál maradva: az Újtestamentumban is lehet olvasni egy igen nevezetes sötétségről, éspedig Jézus halálával összefüggésben. Lukács evangéliuma szerint (12):

  „Tizenkét órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt...” (Lk 23,44-45)

  A Máté-féle evangéliumban:

  „Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön... a templom kárpitja... kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak.” (Mt 27,45.51)

  Nyilván már az ókorban is többen gondoltak napfogyatkozásra a leírt sötétséggel kapcsolatban, de mások – mint egy 1. századi keresztényellenes író, Julius Africanus – megcáfolták ezt a vélekedést. Helytálló érvelésük az volt, hogy a zsidó hónapok újholddal kezdődnek, Jézus halála a zsidó húsvét idejére esett, ezt pedig mindig a (hold)hó közepén, vagyis holdtölte idején tartják. Holdtöltekor pedig semmiképpen sem jöhet létre napfogyatkozás.

  Az evangéliumokat jó néhány évtizeddel az események után állították össze. Ekkorra már bizonyos történések ideje összeolvadhatott – mint pl. a Jézus halálával azonos időre hozott földrengésé. Ez ugyanis összefügghetett azzal, amelyet az idősebb Plinius említett, de – mai évszámítási rendszerünkben – i. sz. 29-ből. Jézus valószínűleg 30. húsvétja előtti napon, 30. április 7-én halt meg. Viszont néhány hónappal ez előtt, 29. november 24-én egy 90%-os napfogyatkozás sötétjét tapasztalhatták Jeruzsálemben (6. ábra). Könnyen lehet, hogy az első keresztények emlékezetében ennek emléke is egybemosódott Jézus halálával, tehát a kereszthalál kísérő körülményeit is megemlítő evangéliumok az események egy időre való összehozásának nyomát őrzik [9, pp. 291–297].
 

6. ábra. A 29. november 24-ei napfogyatkozás teljességi sávjának szakasza  7. ábra. Az 1033. június 29-ei gyűrűs napfogyatkozás centralitási görbéje Európában; ill. az 1406. június 16-ai napfogyatkozás teljességi sávja

  Egy bibliai, újtestamentumi jóslat (Jel 20.) szerint a sátán ezer évre megkötöztetik. Ebből sokan a világ végének eljövetelét olvasták ki az 1000. esztendőre. Ehhez a jóslathoz még Jézus szavait is hozzátoldották, aki a tanítványok kérdésére, hogy mikor jön el a világ vége és mi lesz annak (elő)jele, azt válaszolta, hogy háborúk, éhínségek, járványok, földrengések lesznek mindenfelé. Majd (12):

  „Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről... ... nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik.” (Mt 24,29.34)

  E szavak nyomán az őskeresztények körében általános volt a világvége-várás. Ám kihalt az a nemzedék, amely még hallotta Jézus szavait, de a világnak nem lett vége. A jövendölés beteljesülésének ideje lassan a ködös, messze jövőbe távolodott. Amikor azonban közeledett a Jelenésekben emlegetett ezer év vége, nagyon sokan vélték, hogy a végítélet már közvetlen közelségbe került. Félelmüket éhínségeket okozó aszályos évek, járványok is fokozták és erősítették. Ám végítélet nélkül múlt el az 1000. év is. Ekkor többen úgy gondolták, hogy Jézus – akkoriban vélt – életkorát, 33 évet hozzá kell adni az 1000-hez. És 1033. június 29-én Európa-szerte nagyfokú sötétséget okozott egy napfogyatkozás („a nap elsötétedik”), és ez megerősíteni látszott a végítélet eljövetelét (7. ábra). Az emberiség azonban ezt a világvége-dátumot is túlélte.

  Raoul Glober, 11. századi barát feljegyzése szerint ez a fogyatkozás a pápaság történetében is nevezetes volt (10, p. 177). Egy évvel ez előtt ugyanis a kiskorú IX. Benedeket ültették a pápai trónra, aki fiatal kora ellenére oly feslett, botrányos életet élt, hogy Róma világi vezetői a meggyilkolását tervezték. Elhatározták, hogy megfojtják, méghozzá az oltárnál. A szertartás alatt állt be a napfogyatkozás. Glober leírása szerint az emberek sápadtaknak látszottak, mint a halottak, a tárgyak zöldes színt kaptak, az összeesküvők nem merték végrehajtani tettüket. A pápa ugyan elmenekült Rómából, de még kétszer visszatért e méltóságába, és 1048-ig folytatta gyalázatos életét.

  Flammarion szerint (10, pp. 178–179) még az 1406. június 6-ai teljes napfogyatkozás okozott rémületet (7. ábra), sőt világvége-hangulatot Franciaországban, amelyről úgy emlékeztek meg, hogy a nép a templomokba menekült, és ott várta a végítéletet.

  A napfogyatkozások – mint láttuk – régebben gyakrabban rémítették meg az embereket, mint a közelgő világvége beharangozói. Sajnos, nem csak régen. Sokszor kerül szóba mostanában a Franciaországban élt orvos-asztrológus Nostradamus (1503–1566) neve és számos jóslata. Neki valóban lehet köze az ez évi nagy európai napfogyatkozáshoz, hiszen egyik négysorosában burkolt formában így ír róla (13):
 

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra und grand roy d’effrayeur...
(Centuriák X. 72.),

 vagyis: 1999 hetedik hónapjában az égből eljő a rettegés nagy királya. A dátum napjához az a megjegyzés fűzhető, hogy 1582-ig a julián-naptár volt használatban, tehát Nostradamus e szerint dátumozott. Ő nemcsak csillagjós, de jó csillagász is lehetett, mert bizonyosnak látszik, hogy kiszámított egy európai napfogyatkozást 1999. július 29-ére. Ez a dátum azonban ma már a Gergely-féle naptárban augusztus 11-e, akkor jön el tehát a Nostradamus idején még rettegést keltő napfogyatkozás – vagy titokzatoskodón körülírva: „a rettegés nagy királya.” Az orvos-asztrológus nagyon kevés határozott évszámot írt le négysorosaiban. Az 1999 nyílt megnevezése azt jelentheti, hogy valóban kiszámolt egy csaknem félezer évvel az ő kora után bekövetkező napfogyatkozást. Minden sarlatánsága és szemfényvesztése mellett ennyit a javára lehet írni. A dátumot különben sokan a világvége dátumának tartják, vagy legalábbis annak Jézus által megjelölt egyik előzményének, ami után – nyilván a Jelenések könyvében említett 1000 évek alapján 2000-ben – elérkezik a vég, és vele az utolsó ítélet. Bizonyos, hogy ez az év is elmúlik majd „világvége” nélkül, mint az előzőek, tehát ilyen szempontból nem szól bele végzetesen az emberi történelembe. A babonák, a tudománytalan hiedelmek kora már a 20. században is lejárt, és remélhetőleg ki is hal a 3. évezredben. A napfogyatkozások pedig nem keltenek többé általános rémületet, és semmi módon nem befolyásolják a történelmet, hanem megmaradnak olyan különleges természeti jelenségeknek, amelyek gondos észleléséből egyedül a tudomány húz hasznot.


IRODALOM

[ 1] Mahler Ede: Az asztronómia a történettudomány szolgálatában. Stella Csillagászati Egyesület Almanachja 1929-re. Budapest, 1929, pp. 83–98
[ 2] Ponori Thewrewk Aurél: Nevezetes napfogyatkozások. Föld és Ég VI/3. (1971. V–VI.), pp. 70–71
[ 3] Dr. Lakits Ferenc: A magyarok honfoglalásának ideje és a csillagászat. Természettudományi Közlöny XXII (1890. nov.), pp. 561–571
[ 4] Ponori Thewrewk Aurél–Bartha Lajos: „Magyar” napfogyatkozások. Meteor csillagászati évkönyv 1999. Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, 1998. P. 212
[ 5] Mahler Ede: Adalék a Kelet ókori népeinek asztronómiájához. Stella Csillagászati Egyesület Almanachja 1931-re. Budapest, 1931, pp. 143–164
[ 6] Ponori Thewrewk Aurél: A jövőbe láttak-e a próféták? (Nap- és holdfogyatkozások a Bibliában). Föld és Ég XX. éf. 6. sz. (1985 jún.), pp. 174–176
[ 7] Mahler, Eduard: über die in der Bibel erwähnte ägypt. Finsternis. Sitzungsberichte der kais. Akademie d. Wiss. Wien, 1885
[ 8] Bielz, E. Albert: Beitrag zur Geschichte merkwürdigen Naturbegebenheiten in Siebenbürgen. Verhandlung und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften. Bd. XIII–XVI. Hermanstadt (Nagyszeben), 1862. köt.
[ 9] Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában: Tertia Kiadó. Budapest, 1993
[10] Flammarion, Camille: A világ vége. Ford. Kenedi Géza. 3. kiadás. Légrádi testvérek. Budapest, 1897
[11] Szent Biblia. Ford. Károli Gáspár. Brit és Külföldi Biblia Társulat. Budapest, 1933
[12] Biblia. Ford.: A Magyar Bibliatanács Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. Budapest, 1990
[13] Fekete Sándor Pál: Nostradamus titokzatos könyve: A próféciák. Média Kiadó, Komárom, 1991, pp. 314–315

A napfogyatkozások idejének és helyének kiszámolására használt mű: H. Mucke–J. Meeus: Canon of Solar Eclipses –2003 to +2526. Astronomisches Büro. Wien, 1983


Természet Világa, 130. évf. 8. sz. 1999. augusztus, 350–354. o.
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/ 


A cikk eredeti linkje: http://www.termeszetvilaga.hu/tv99/tv9908/napfogy.html
 
 
 
 

Ponori Thewrewk Aurél

 


<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>
 

Eddigi hozzászólások:

A cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
A cikkhez (Ponori Thewrewk Aurél - Napfogyatkozások és a történelem) regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

10062/765 | 12

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.