Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag

 
   

M:2022.01.13. 11:13

Melléklet

Forrásjegyzék


Az elmélethez felhasznált irodalom és a csillagászati és számítástechnikai programok felsorolása.

Irodalmi források


 

ALFÖLDI ANDRÁS

Magyarország népei és a Római birodalom, Máriabesnyő,  Attraktor, 2004.

AMUSZIN, I. D.

A Holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség (Gondolat, Budapest 1986)

ANONYMUS

Magyarok krónikája (Pais Dezső fordítása)

BAKAY KORNÉL

Etnikai és hatalmi viszonyok a Kárpát-medencében a VIII-IX. században

A Kárpát-medence őstörténete

A kihirdetett magyar őstörténet alkonya

A magyarság múltja és jövendője a Kárpát medencében

A székelyek eredete

Népünk eredete és Kárpát-medencei állama

Őstörténet-kutatásunk jelen állapotáról

BLASKOVICS JÓZSEF PROF. DR:

A magyarok története (Tarihi Üngürüsz)

BOTOS LÁSZLÓ (főszerkesztő)

Magyarságtudományi tanulmányok, Bp, HUN-Idea, 2008.

BRADFORD. ADAM DR.

The Jesus Discover (2010)

CASSIUS DIO művei

CENSORINUS

De die natali

CZEIZEL ENDRE, DR.

A magyarság genetikája Budapest, Galenus Kiadó, 2003

CSATÓ-JEMNITZ-GUNST-MÁRKUS

Egyetemes történelmi kronológia, Bp., Tankönyvkiadó, 1981.

CSER FERENC

Gyökerek, Melbourne, Magánkiadás, 2000.

CSER FERENC-DARAI LAJOS

Magyar folytonosság a Kárpát-medencében

DIONYSIUS EXIGUUS

Cyclus Decemnovennalis Dionysii

Argumenta Paschalia

Liber de Paschate

Proterii, Episcopi Alexandrini, Epistola Ad Leonem Papam.

Epistola Dionysii de Ratione Pascha

ENCYCLOPEDIA IRANICA

FISCHER ANTAL KÁROLY (FISCHER, A. C.)

Erklärung der skythisch-sarmatischen Namen und Wörter aus der ungarischen Sprache. Berlin,1917))

FORISEK PÉTER

Censorinus és műve a De die natali

GÁSPÁR RÓBERT:

A caesari naptárreform és a szaktudósok

GÁSPÁR RÓBERT, MÉSZÁROS ANITA

Az uráli nyelvcsalád népességének genetikája a mitokondriális DNS vizsgálatok alapján

GHIRSMANN R.:

Az ókori Irán, Médek, perzsák, párthusok, Gondolat 1985.

GÖRÖG TÖRTÉNETÍRÓK, Bp., Európa, 1988.

GRANDPIERRE ATILLA DR.

Nyelvünk jelentősége, jellemzői és páratlansága KAPU 2016.05, 45-48.

GULÁCSI ZSUZSANNA

The Prophet’s Seal (Northern Arizona University, Flagstaff)

GYÖRKÖSY ALAJOS

Latin-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989

Magyar-latin szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.

HAHN ISTVÁN:

Naptári rendszerek és időszámítás Bp., Filum, 1998.

HARMATTA JÁNOS:

A magyar honfoglalás írásos kútfői

HEGEMONIUS, ACTA ARCHELAI

Szerk:. Ch. H. Beeson, Leipzig, 1906; tr. M. Vermes, Hegemonius Acta Archelai (The Acts of Archelaus), Louvain, 2001.

HEGYI- KERTÉSZ-NÉMETH-SARKADY

Görög történelem, Bp., Osiris, 2002.

HENNING, W

Ein manichäisches Bet- und Beichtbuch, APAW 1936, Phil.-hist. Kl., Berlin, 1937; reprint: 1977, I, pp. 417-557.

HÉRODOTOSZ

A görög–perzsa háború. Gondolat, Budapest, 1967.

HESYCHIUS, MORITZ SCHMIDT

Hesychii Alexandrini lexicon. Jenae. (1867)

HETESI ZSOLT

Hogyan jött létre jelenlegi naptárunk?

Kimaradt-e bármennyi év az időszámítás során?

HINDMARCH, CARL (rendező)

Finding Jesus - Doubting Thomas (2017.)

ILLIG, HERIBERT

Kitalált középkor, Bp., Allprint, 2002

JAKAB ŐSEVANGÉLIUMA

Ladocsi Gáspár fordítása, in: Ókeresztény írók tára, Szent István Társulat Bp. 1988.

Apokrif iratok - Csodás evangéliumok Szerk.: Adamik Tamás, Telosz Kiadó Bp. 1996.

JOHNSON S. J.

Eclipses, past and future (1874)

JORDANES

Getica

KÁLTI MÁRK: 

Képes Krónika

KÁKOSI LÁSZLÓ-VARGA EDITH

Egy évezred a Nílus völgyében, Bp., Gondolat, 1970.

KERTÉSZ ISTVÁN

Ókori napfogyatkozások

KÉZAI SIMON MESTER

MAGYAR KRÓNIKÁJA (Szabó Károly fordítása)

KIDGER, MARK

A betlehemi csillag (Gold Book Kft., 1999)

KLEIN, W.

“War Mani Priester der Perserkirche?” in Atti del Terzo Congresso Internazionale di Studi “Manicheismo e Oriente Cristiano Antico, ed. L. Cirillo and A. van Tongerloo, Louvain, 1997, pp. 201-16.

KISS CSABA

A kunhalmok védelme és megmentésük lehetőségei (Kisújszállás, DATE-MVFK, Szarvas 1998.)

KOMORÓCZY GÉZA (szerk.)

Kiáltó szó a pusztában - A holt-tengeri tekercsek (Osiris Kiadó, Budapest 1998)

KROSNEY, HERBERT

The Lost Gospel: The Quest for the Gospel of Judas Iscariot (2007)

LACZA TIHAMÉR

Az ókor emlékezete, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2004.

LAFFI, U.

Le iscrizioni relative all'introduzione... del nuovo calendario della provincia d'Asia, (1967)

LÁSZLÓ GYULA:

„Emlékezzünk a régiekről…” Budapest, 1979.

Régészeti tanulmányok. Budapest,1997

A „kettős honfoglalás” (568-670-860), (Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978)

Őseinkről Budapest, Gondolat, 1989.

A honfoglalókról. Diószegi Vilmos emlékének. Budapest, 1973.

Múltunkról utódainknak I.-II. Budapest, Püski Kiadó, 1999.

LIPTÁK PÁL

A magyarság etnogenezisének paleoantropológiája.

LOVÁSZY KÁROLY

A négy fekete ló (versrészlet)

LUFT ULRICH

Istenek szentek, démonok Egyiptomban. Kairosz Kiadó, 2003.

MACROBIUS, AMBROSIUS THEODOSIUS

Saturnalia

MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON

MAGYAR TUDOMÁNY

2008./10. 1204. oldal

MAHLER EDE

Ókori Egyiptom, Bp., MTA kiadása, 1909.

MARCELLINUS, AMMIANUS:

RÓMA TÖRTÉNETE, Európa Könyvkiadó - 1993. - Fordította: Szepesy Gyula,

MARTON VERONIKA:

A pártusok története (2008)

MERKELBACH, R

Mani und sein Religionssystem, Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften. Vorträge G 281, Opladen, Germany, 1986.

MIKSZÁTH KÁLMÁN

Beszélő köntös (részlet)

MOLNÁR MIHÁLY

A szén és az idő: radiokarbon kormeghatározás (Fizikai Szemle 2006/6.)

MOMMSEN, T. E.

Die Römische Chronologie bis auf Caesar (Berlin, 1859)

A MONGOLOK TITKOS TÖRTÉNETE (I. könyv, Ford: Ligeti Lajos)

NAGY SÁNDOR DR.

A magyar nép kialakulásának története (1968)

NEWTON R. R.

Mediaval Chronicles and the Rotation of the Earth (1972)

NESZTOR KRÓNIKA vagy ELMÚLT IDŐK KRÓNIKÁJA

Óorosz őskrónika (orosz nyelven, im Werden Verlag, Moszkva-Augsburg 2003)

OVIDIUS P. NASO

Római naptár (Fasti), Bp., Helikon, 1986.

PALLAS NAGYLEXIKON

PAP GÁBOR

A héj támadása a mag ellen. In: Kitalált Középkor, 2002.

PECZ VILMOS (szerk.)

Ókori lexikon I–II. Budapest: Franklin Társulat, 1902–1904.

PECZE LÁSZLÓ

A „marha, marha” csatakiáltás

PLINIUS, CAIUS, SECUNDUS

Természettudományának 2. könyve Gábli Cecília fordításában

Természet históriája, Téka sorozat, Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1973.

PONORI THEWREWK AURÉL

Napfogyatkozások és a történelem

PRESTON, W. (ford.)

The Argonautics of Apollonius Rhodius.(1822)

PTOLEMAIOSZ

Geográfia

RADICS GÉZA

Eredetünk és Őshazánk, magánkiadás, 2006.

RAVENNATIS ANONYMI COSMOGRAPHIA

ROGERIUS PÜSPÖK

Carmen miserabile (Siralmas Ének)

SCHALK GYULA:

Idők–korok–naptárak, (1993.)

SEBESTYÉN LÁSZLÓ

Őstörténeti tanulmányok

Kézai Simon védelmében, Sebestyén László vitairata (Nap Kiadó, 1997)

SIMON RÓBERT és SIMONNÉ PESTHY MÓNIKA (szerk.)

Máni és a fény vallása - A manicheizmus forrásai (Corvina, Budapest, 2011)

STEPHENSON F. RICHARD

Historial eclipses and Earth’s rotation, Cambridge Press, 1997.

STRABO (SZTRABÓN)

Geographica

SUIDAS-LEXIKON (SZUDA)(X. század)

SVINGOR ÉVA

A radiokarbon szerepe a régészetben (Természet Világa 2011. július)

SZABÓ ISTVÁN MIHÁLY

Őskőkori európai eredetű-e a magyar nép? História 2004/08.

SZÁSZ BÉLA

A hunok története, Bp.,  Szabad Tér, 1994.

SZÉKELY ISTVÁN DR.

Krisztus születésének éve, és a keresztény időszámítás (Bp, 1922 SzIT)

SZENT BIBLIA

Károli Gáspár fordításában

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990)

SZENTPÉTERY IMRE

Chronologia. A közép- és újkori időszámítás vázlata

SZOMBATHY GYULA – LÁSZLÓ GYULA

Magyarrá lett keleti népek, Bp., Panoráma, 1988.

TABULA PEUTINGERIANA

TAMÁS APOSTOL CSELEKEDETEI (apokrif)

TEREBESS ÁZSIA LEXIKON

TERES ÁGOSTON

Biblia és asztronómia, Specola Vaticana 1994.

THIERRY AMADÉ

Attila történelme, Bp., Komár Gábor, 2001.

TIMARU-KAST SÁNDOR

Kelta magyarok, magyar kelták, 1999

TÓTFALUSI ISTVÁN

Magyar Etimológiai Nagyszótár 2002. Arcanum DVD Könyvtár 2.

TÓTH GYULA

A magyar krónikák és a kitalált középkor

TÓTH IMRE

Magyar őstörténet avagy "nem jöttünk mi sehonnan sem", Bp, Fríg Kiadó, 2009.

 


Számítástechnikai programok


 

A könyvben felhasznált csillagászati adatokat és képeket a következő számítástechnikai programok, illetve internetes oldalak segítségével készültek:

 

Napéjegyenlőségi adatok:

Seasons Release 1.0 napéjegyenlőség és napforduló számító program
Copyright (C) 2002- prof. Elisabetta Toffetti (Italy)

 

Napfogyatkozások adatai és képei:

EmapWin napfogyatkozás szimuláló program.  (1.21 verzió   2000.04.15)
Copyright (C) 2000  Shinobu Takesako
Email: takesako@mrj.biglobe.ne.jp
Honlap: http://www2c.biglobe.ne.jp/~takesako

 

Holdfázisok:

Moontool for Windows holdfázis szimuláló program. (2.0 verzió, March MIM)
Készítő: John Walker
Honlap: http://www.fourmilab.ch

 

A nap- holdfogyatkozások adatai a NASA oldalán megtalálhatóak.

Holdfogyatkozások: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html
Napfogyatkozások: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html

 

A csillagászati szimulációk a Stellarium, asztronómiai program segítségével készültek.

Copyright © 2000-2008 Stellarium Developers
Honlap: http://stellarium.org/wiki/index.php/Main_Page

 


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ELMÉLET

Bevezetés

I. Időszámításunk kérdőjelei

II. A valódi időszámításunk

III. A valódi betlehemi csillag

IV. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások

V. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

VI. Az Úr megnevezés párhuzama

VII. A felismerés kora

VIII. Kérdések, válaszok, gondolatok

Utószó

AZ ELMÉLET ÉRDEKESSÉGEI

A KÉPES KRÓNIKA ZAVAROS ÉVSZÁMAI

MÁRCIUS 21 VAGY MÁRCIUS 25

A HÚSVETTÁBLA ELLENTMONDÁSAI

A VALLÁSALAPÍTÓK PÁRHUZAMAI

A PÁRTUS IDŐSZÁMÍTÁS FOGYATKOZÁSAI

A KRONOLÓGIA SAROKPONTJAI

A nap- és holdfogyatkozásokról

A tárgyalt fogyatkozások táblázatai

Mezopotámiai fogyatkozások

A görög olimpiai éra fogyatkozásai

Róma kultúrkörének fogyatkozásai


ÖSSZEHASONLÍTÓ KRONOLÓGIA

 

FORRÁSJEGYZÉK

 


 

KÖNYVBEN NEM SZEREPLŐ ANYAGOK

TÉVIDŐ - az eltévedt időszámítás blogja...

ŐSHONOS ŐSTÖRTÉNET: KIK VAGYUNK?

AZ ELMÉLET KISLEXIKONA

247 évAD (Anno Domini)albigensekanakronizmusAnonymusapokrif iratokaranyszámarszakida időszámításArszakidákAttila halálának éveAugustus császáravarokAz 525-ös év konzuljaiBadiny Jós FerencBC (before Christ)betlehemi csillagbizánci világérabogumilokCaesar, Juliuscensuscomputusconsuldecemviridictatordiocletiánus éraDionysius Exiguusdominiegyházszakadásegyiptomi naptárEltévedt időszámítás elméleteEltévedt időszámítás (kiadvány)epaktaeponim évjegyzéséraetióp időszámításévévkezdetévkezdő napévszámításFlaviusFomenko, Anatolij TyimofejevicsFomenko elméleteGergely-naptárgestaGesta Hungarorum (Anonymus)Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kézai)háromkirályokHérodotoszhét (naptári)hidzsraholdfázisholdfogyatkozásholdtöltehó, hónaphónapok neveihonfoglaláshunokhúsvéthúsvéthétfőhúsvéti vitahúsvétszámításhúsvétvasárnapidőszámításidusIllig, HeribertimperatorInce pápa, III.indikcióInter Gravissimasiszlám időszámításJakab ősevangéliumaJézusJézus-Mani párhuzamokjulián naptárkalendaekalendáriumKálti MárkkatharokKépes Krónikakettős honfoglalásKézai SimonKirály csillagakitalált középkorkopt időszámításkronológiakronológiai évjelzésekkronológiai sarokpontLászló GyulaLukács evangéliumamágusokmanicheizmusManiMárk evangélistaMáté evangéliumamezopotámiai (babiloni) naptármonumentum ancyranumnagypénteknapnapéjegyenlőségnapjelölésnapkeleti bölcseknaptárnaptárreformok (történelmi)népszámlálásniceai zsinatnonaenulladik évNyesztor-krónikaörmény időszámításpánik időszakapártusokpaulikiánusokPéter evangéliumapontifexprecesszióQuiriniusRegulusRóma alapításának érájarómai naptár (köztársasági)sötét középkorszeleukida időszámításszkítákSzoszigenészTeres ÁgostonÚrÚR időszámítása előtt (ÚR/BD)ÚR időszámítása szerint (ÚR/AD)Úr napjaVerancsics AntalvilágérákVízkeresztzsidó világéra

 


 

FORRÁSMUNKÁK GYŰJTEMÉNYE

Középkori krónikák


KÉZAI SIMON:
    MAGYAROK KRÓNIKÁJA

KÁLTI MÁRK:
    KÉPES KRÓNIKA (CHRONICON PICTUM)

ANONYMUS:
    GESTA HUNGARORUM

Blaskovics József:
    Tarih-i Üngürüsz

Blaskovics József:
    Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET, Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi

Farkas János Nepomuk:
    Csíki Székely Krónika

Einhard:
    Nagy Károly császár élete

Rogerius mester :
    Siralmas Ének (1243)

Grandpierre K. Endre-Grandpierre Attila:
    Földalatti krónikáink különös története

Földes Péter:
    ANONYMUS TITKOS KÖZLÉSEI

Időszámítások és naptárak

Őstörténetünkhöz

DIONYSIUS - EREDETI LATIN NYELVEN

 


 

 

 

 
 

Beírás az alábbi fórumba:

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elméletéhez
Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat


 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2022

Etióp

:

2014

Kopt

:

1738

Iszlám

:

1443

Perzsa

:

1401

Zsidó

:

5782

Indiai

:

1944

Bizánci

:

7530

Örmény

:

1470


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2029

1782

Arszakida éra

TévesHelyes

2269

2022

Szeleukida éra

TévesHelyes

2333

2086


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2775

2528

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2769

2522

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

699 ol. 2 év

634 ol. 2 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.