Visszalépés a Főoldalra
TARTALOM
ELMÉLET ANYAGA
ELMÉLET, egyszerűen
FÓRUMOK
   
 
<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

  
      Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Szekeres SándorTéma : Az eltévedt időszámítás elmélete
 

I. Bevezető


    

  Az emberi történelem folyamán egyre fontosabbá vált az idő mérése, a pontos naptárak készítése és az évek helyes számontartása. Az eltelt évezredek során többféle időszámítás jött létre, köztük a mai időszámításunk. Az utóbbi időben azonban egyre többen kérdőjelezik meg a jelenlegi időszámítás pontosságát.

  A mai kronológiánk vitatóinak zászlóvivője a német származású Heribert  Illig, aki a „kitalált középkor” nevet adta tézisének, amiben azt próbálja bizonyítani, hogy a kora középkor 614-től 911-ig tartó időszakát utólag tették be az időszámításokba,[1] és egyúttal valamennyibe. Óriási felzúdulást keltő elmélete többnyire elutasításra talált az érintett tudományok képviselői által. Az ellenérzés egyik, és talán legfontosabb oka Illig problémamegoldása, amely szerint a kérdéses időszakot, azaz 297 évet, egyszerűen ki kell törölni az időskálából az ott történt eseményekkel együtt. Az időszámításokban a nevezett korban valóban fennálló ellentmondások és forráshiányok ellenére, a szakértők túlnyomó többsége képtelenségnek tartja a gondolatot. Egyrészt a 297 év betoldásának nyom nélküli elvégzését tartják lehetetlennek, másrészt a törlendő korban több esemény valós bizonyítékkal rendelkezik.

Ide illik ez a történelemórai epizód:

Láthatóan felkészületlen diák toporog a tanári katedra előtt.

- Mondd el, mit tudsz a kora középkor Európájáról. – kérdezi a tanár.

- A kora középkor a…az európai… Tanár úr!  – nyögte ki végül a diák - Erről én, szinte semmit nem tudok...

- Ez az! – kiáltott fel segítőkészen a tanár – Tökéletesen megfogtad a kor lényegét. Szaladj a helyedre. Jeles!

  Az adott korról igen szerény ismeretanyaggal rendelkezik a história a korábbi korszakokhoz képest. A tanárnak nehéz egy visszaadható anyag felépítése, a tanulók zömének pedig egy egészséges felelet jelent gondot. Így talán sokan egyet is értenének Illiggel, hogy jobb lenne az egészet kihagyni a tananyagból.

  Ha Illig elmélete csak az információhiányra épülne, aligha állna meg. Majd háromszáz év észrevétlen beszúrását feltételező elméletet könyvpiaci kacsának lehetne minősíteni, de az 1582-es naptárreform is felszínre hozott egy rendellenességet, amelyet az akadémiai tudomány a „naptárreform körüli anomáliának” nevez, amiről később lesz szó. [2]

   A probléma két irányból kapott igazolása más megoldás keresésére ösztönzött. Az összeesküvés-elméletet, vagyis az utólagos és szándékos naptárhamisítást továbbra sem tartottam a probléma elfogadható magyarázatának. Az elmélet részletesebb tanulmányozása után lassan kialakult egy megérzésre támaszkodó gondolat, amely szerint a mai időszámításunk nem a Krisztus születése utáni, hanem egy másik időszámítás, ami valamilyen tévedés vagy félreértés miatt terjedt el a keresztény Európában. [45]      

  Az ötlet igazolásához olyan történelmi adatokat, forrásokat, jelenségeket kellett keresni, amelyekre a hivatalosan elfogadott történelemírás nem talál elfogadható magyarázatot. A középkori magyar krónikák - a hivatalostól jelentősen eltérő évszámaival - szinte azonnal előtérbe kerültek.

   Az azokban fellelhető évszámokból sorban kivonva a szóba jöhető időszámítások kezdő évszámait, egy érdekes egyezés található. Kézai Simon A hunok és magyarok viselt dolgai című krónikájában a hunok bejövetelét a Kárpát-medencébe 700-ra teszi. Az egykori pártus birodalom időszámításának kezdő évszámát, 247-t kivonva 453 a különbség, ami pontosan Attila halálának éve a Jézus születése szerinti időszámításban.  A szóban forgó időskálát a birodalom első királyáról, I. Arszakról nevezték el és ma arszakida időszámítás a neve. [3]

   Az elképzelés szerint Kézai Simon krónikájának évszámai az arszakida időszámításban íródtak, és a további vizsgálódás ebben az irányban folytatódott.

   Az időszámítás magyar neve, az „Urunk megtestesülésének esztendejében” kifejezés adott egy újabb támpontot. A magyar nyelvben az úr szónak több jelentése van, egyrészt úr vagy uralkodó, másrészt az Úristent is jelenti. Ezt egy másik nyelvre történő áttételkor félre lehet érteni. Az etimológiai szótár szerint az úr szó eredeti formája uru volt, ami „fejedelmet”, „uralkodót” jelentett, és a honfoglalás korában még valószínűleg csak a törzsfők (vezérek), illetve később a király és a hercegek megszólítása volt, akárcsak a kizárólag a fejedelemnőnek, királynénak járó asszony cím. Az úr szóból származik többek között az ország kifejezés is, ami eredetileg uruszág.[46] Az úr lehet, hogy elvezet az időszámítás nevéig: Úr – uradalom – úrság - uruszág (ország) – Arszak – arszakida. Az úr kifejezést honfoglalás előtti ótörök vagy iráni eredetűnek tartják, amivel egy másik szál is kapcsolódik a mai Türkmenisztán és Irán területén létezett pártus birodalomhoz.

    Az Úr elnevezés többértelműsége lehet a ’kitalált középkor’ elméletének és a sötét középkornak egyik titka, ami egy nem szándékos, a történelemben azonban homályos korszakot létrehozó tévedéshez vezetett. Ahol az időszámítás eredete a különböző népek közötti többszörös átadás-átvétel során homályba vész, és a nevét egy többértelmű szó miatt félreértik, elképzelhető.

   Ezen a ponton annak a lehetőségét kellett megvizsgálni, hogy az arszakida időszámítás elterjedhetett-e a kora középkor keresztény területein Krisztus születése szerinti időszámításként. A magyar-pártus kapcsolatokra bőségesen található mind írott történelmi, mind régészeti forrásanyag.[6] Így az elterjedése bekövetkezhetett oly módon, hogy valamelyik Kárpát-medencébe bevonuló nép magával hozta a pártusok időszámítását, amit az itt élő népesség hitéletében jelen lévő keleti keresztény elemek és az elnevezése miatt, Jézus születésétől számított időskálának vélt.   

   Szándékosan nem nevezem meg az Árpádokat, annak ellenére, hogy a történéseket a 895-ös honfoglalásuk köré fűzöm. Azt a lehetőséget is fenn kell tartani, hogy az időszámítás már korábban bekerült ide a hunok (avarok) közvetítésével.[7]. A fantomkor létrejöttének folyamatát ez a körülmény nem befolyásolja. [8]

   Meglepő élmény volt, ahogyan maguktól ugrottak helyre az időszámításban és történelemben meglévő tisztázatlan, homályos események, időpontok. A Julián-naptár bevezetési évének csillagászati eseményei a forrásoknak megfelelően kerülnek a helyükre. A fantomévek szinte automatikusan kerülnek be az érintett időszámításokba, és maradnak ki például az iszlám, a kopt és az etióp időszámításból, mindenféle összeesküvés-elmélet nélkül.

Kijelenthetem a következőket:

 

A „kitalált középkor" tézise valós alapokon nyugszik, és az időszámításunk fiktív, meg nem történt éveket tartalmaz.

Amikor e sorokat írom, a hivatalosan 2009. július 25-én, állítom, hogy az Úrnak 2009. esztendejében járunk, és július hónapjának 25. napját írjuk, és egyetlen évet sem kell kivenni az időszámításunkból.

 

A Jézus Krisztus születése szerinti időszámítás pedig soha nem terjedt el, és sehol nem vezették be.


   A következő oldalakon megpróbálom igazolni azt a gondolatot, hogy ez az időszámítás, amiben a világunk gondolkodik, számszerűen egyezik ugyan, de valójában egy másik időszámítás, ami egy, ma már magyarnak számító kifejezés kettős jelentésének félreértelmezése miatt terjedt el és ma úgy ismerik, hogy az „arszakida időszámítás”.

   A könyvben a következőket kell bizonyítani, illetve vizsgálni:

 

1. Elterjedhetett-e a pártusok időszámítása a kora középkorban, Európa keresztény területein, Jézus születése szerinti időszámításként?

2. Létrejöhetett-e benne a „kitalált középkor” elméletében leírt kérdéses korszak, és hogyan?

3. Található-e bizonyíték arra, hogy a mai időszámításunk valóban az egykori pártus birodalom időszámítása?

 

Remélem, Önök is részesei lesznek azoknak a meglepő szellemi élményeknek, amelyek az elmélet kialakítása és a könyv megírása során értek.  

  

 

 

[1] Heribert Illig. Kitalált középkor, 15. oldal

[2] A bizonyítást először Hunnivári Zoltán a Hungár naptár című könyvében végezte el, aki 198 év betoldását tételezi fel, ő is az összeesküvés elmélet híve.

[3] Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás, 117. oldal

[4] A forrás Kézai Simon A hunok és magyarok viselt dolgai, és az adott mondatot több helyen idézem a könyvben.

[5] Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás, 128. oldal

[6] Az interneten hozzáférhető  forrásokon kívül:  Marton Veronika „A pártusok története” című munkája, R. Ghirsmann: Az ókori Irán című könyve, illetve Szántai Lajos előadásainak anyaga.

[7] A 700-as évszám pontossága akkor kap magyarázatot, ha valahol a Kárpát-medencében  jegyezték fel.

[8] Az őstörténeti elméletekkel elkötelezettség nélkül példálózok, mivel a „kitalált középkor” létrejöttét tulajdonképpen nem befolyásolja az, hogy melyik lesz a jövőbeni elfogadott, vagy az igazán megtörtént őstörténetünk.

[45] Tóth Gyula  A magyar krónikák és a kitalált középkor című könyvében  a Nagy Sándor haláltól számolt éveket kapcsolja össze hasonló elgondolással. Amikor megtaláltam, az egész elgondolást félretettem egy rövid ideig, azzal, hogy valaki már foglalkozik vele. A közeli szeleukida időszámítás közismertsége és széleskörű elterjedése miatt kizárható hogy összetévesszék egy másik időszámítással. Így tovább kerestem.

[46] Tótfalusi István: Magyar Etimológiai Nagyszótár 2002. Arcanum DVD Könyvtár 2.

 

Szekeres Sándor


  
    Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket! Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Sz:SzekeresS
Idő:2008.09.05.
Olv.:2079
Cimkék:

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>
 
    

  
 
 
    

   
 

Eddigi hozzászólások:

A cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


Hozzászóló neve: Tusi VendégkéntCikkek 140. hozzászólásaIdeje: 2011.03.06. 12:45  
Csak így tovább, had guruljon az a "Szekér(es)"!
Akkor a helyes megfogalmazása a dátumunknak: A magyar birodalom 2011. évének március havának 8. napja ???
Nekem tetszik! :)
Elismerésem a munkáért!

Hozzászóló neve: Gellért VendégkéntCikkek 127. hozzászólásaIdeje: 2010.12.22. 23:24  
Sehol nem eszik forrón a kását, barátom! Érni kell minden gyümölcsnek. Csak beérik ez az elmeszülemény is.
Mint korábban már voltam bátor leírni: Szekeres úr a közepébe talált. Hajrá!

Hozzászóló neve: Csidar VendégkéntCikkek 116. hozzászólásaIdeje: 2010.11.05. 10:28  
Elgondolkodtató, hogy a témában sulyozottnak nevezhető szakemberek véleményét még nem lehet megtalálni a médiában.
Kivárnak, vagy csak soká tart megemészteni?

Az 'Isten nem ver Bobbal' című film egy utazós poénja jut eszembe:
-Kérem, üssön le! Eszméletlenül szeretek utazni!


Hozzászóló neve: Gellért VendégkéntCikkek 114. hozzászólásaIdeje: 2010.10.26. 13:21  
Rendkívül érdekes, remekül összerakott mű!
Szekeres úr, csak gratulálni tudok tanulmányához.
Várom a folytatást.

LG


Hozzászóló neve: SzekeresSCikkek 113. hozzászólásaIdeje: 2010.10.24. 16:59  
Üdvözlöm kedves nTyb!

Ha ezt a következtetést vonta le rövid idetévedésének ideje alatt, azt kell mondanom, nem olvasta el, és még kevésbé értette az elméletet.

Szánjon rá több időt, és biztos vagyok benne, hogy kellemesen fog csalódni.

Mellesleg Illig el nem fogadásának okát én a történészek szakmai önérzetében keresném (talán megalapozott okkal), és nem némely ködösítő politikai tényezők befolyásolásában.

Őn a szerzőt szólította meg, és nem a szerkesztőt, aki mindezt saját költségén alkotta meg, kedves fröcskölődő barátom. Pocskondiázást ezen a honlapon legfeljebb az Önéhöz hasonló hozzászólásokban talál.

Hozzászóló neve: nTyb VendégkéntCikkek 112. hozzászólásaIdeje: 2010.10.24. 14:57  
Ide tévedtem, mert azt hittem, hogy valami tényleg értelmes dologgal fogok itt találkozni.
Sajnálatos módon látom, hogy itt nem más folyik, mint az Illig-féle tanulmány pocskondiázása, maszatolás, elkenés, csúsztatás, stb.
(Nagy valószínűség szerint mindezt azért, mert alátámasztja a régi, nagy, dicső nemzet létezését és minden területen megnyilvánuló hatalmasságát. Ha mindezt nem tenné, már rég elfogadták volna Illig tézisét!)
A tényeken nem változtat: a majd' háromszáz év alatt egy darab tárgyi bizonyítékot sem tudnak abszolválni.
Előtte lévő időkből és az utána következőkből özönlenek a tárgyi bizonyítékok, de innen valahogy nem.
Érdekes.
Kedves pocskondiázó, ferdítő, csúsztató, de talán leginkább hazudozó bértollnok szerkesztő(k)!
Az igazság - ha sajnos néha túl lassan is, de - mindig győzedelmeskedik és kiderül.

Hozzászóló neve: SzekeresSCikkek 30. hozzászólásaIdeje: 2010.04.14. 18:21  
Köszönöm!
Utána nézek a műnek.
A 2012-es december 22-e ugyanoda, mivel a kb 900. év utáni és a jelen évszámai rendben vannak. Annyi különbség, hogy a mai időskála nem Jézus születésekot kezdődött.
A maja naptárral valamikor a XV. század után szinkronizálták, és azokban évszázadokban már helyén van a történelem.

Hozzászóló neve: mr.csont VendégkéntCikkek 29. hozzászólásaIdeje: 2010.04.14. 17:52  
Figyelemre méltó Szekeres Sándor által leírtak. További munkájához figyelmébe ajánlanám Dr. Romhányi Attila Maja mozaik című könyvében a maja naptárról írtakat. Szekeres Úr számolása szerint 2012. december 22-e melyik - jelenlegi - évre számítható?

Hozzászóló neve: Vendég_07Cikkek 10. hozzászólásaIdeje: 2009.04.13. 20:12  
A fantomkorszaknál mindig éreztem, hogy sántít valami. Illig úr megközelítése, amely egy nemzetközi összeesküvést tételez fel, és az időben előremutatóan, több évszázadon át tartó hamisítás sorozatot próbál bizonyítani, számomra nem meggyőző. Az ő érdeme elsősorban az, hogy felfigyelt a történelmi / régészeti kronológia megbízhatatlanságára. Ez a tanulmány viszont egy hihető megoldást is kínál.

Hozzászóló neve: Vendég_04Cikkek 6. hozzászólásaIdeje: 2009.01.18. 17:18  
Az időszámítással kapcsolatban szerintem valakik meg akarták változtatni a Próféciákat, és sikerült is mert " kezükbe adattak, ideig, időkig és az időnek feléig " - de aztán történt valami ami megtörtént, úgy ahogy meg volt írva.

 
    

   
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)

Extra mosolyok:
(Egérrel megfogva behelyezhetőek a szövegbe.)

Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
Ez a programok által bevitt veszélyes tartalmak beírásának megelőzésére szolgál.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat) 
    

 
Generálás ideje: 0.03 mp 

Mottó:

A tévedés be nem ismerése a megoldástól való elfordulással egyenlő és csak árt mindenkinek. Az idő pedig olyan mint víz, előbb-utóbb a felszínre dobja, ami nem oda való.

(Nemtom)


Kezelők
 BEMUTATKOZÁS
 LEXIKON

Online könyvrendelés
Fotóalbumok
Linkek, társoldalak Honlap statisztika

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Téma bevezető és tartalma

Az eltévedt időszámítás elmélete
Az elmélet szerint a mai időszámításunk az egykori pártus birodalom keletkezésétől számított éra, amelyet egy - ma már magyarnak számító - félreértett kifejezés miatt terjedt el.Ma érvényes évszámok

Jelenlegi:2018
Etióp:2010
Kopt:1734
Iszlám:1439
Perzsa:1397
Zsidó:5778
Indiai:1940
Bizánci:7526
Örmény:1466

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

Eltévedt évszámok

Jézus születésétől számolt
TévesHelyes
20251778
Arszakida éra
TévesHelyes
22652018
Szeleukida éra
TévesHelyes
23292082
Róma alapításának érája
TévesHelyes
27712524
Nabú-nászir-éra
TévesHelyes
27652518
Olimpiai éra
TévesHelyes
698 ol. 2 év633 ol. 2 év

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

Információk
 
Ugrás_a_cikk_oldalára

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek


Egyiptomi kopt naptár

Etióp naptár

Iszlám naptár

Honlapok
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Eltévedt időszámítás
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Meglátások
  Eurochess
  Hevessakk
  Agriasakk
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Kitalált a kitalált középkor az...
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Tomory Gábor Néptánciskola
  Borostyán Néptáncegyüttes
  Csibészke Néptáncegyüttes
  Mákvirág Néptáncegyüttes
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2766261
látogató!
Ma  637,
ebben a hónapban
10656 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 26 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 2766261 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:134
Látogatók összesen 617 alkalommal szóltak a fórum 9 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Gondol-f
enteje
trilla
Teupoko
Albrecht Lajos

Mai legolvasottabbak
I. Bevezető  (5)
II. Az elmélet alapjai  (5)
III. Évszámok titkai  (5)
A KITALÁLT KÖZÉPKOR I.  (5)
2. Az elmélet alapjai  (4)
5. Fogyatkozások  (4)
Kimaradt-e bármennyi év az időszámítás során?  (4)
IV. Az Úr időszámítása és a fantomkor  (4)
A HÉJ ÖSSZEESKÜVÉSE A MAG ELLEN avagy: MI MINDENRE SZOLGÁLHAT EGY ÓRA-ÁTÁLLÍTÁS?  (4)
Földalatti krónikáink különös története  (4)